Compound Adjectives – Tính từ ghép

Tính từ ghép (Compound Adjectives) là sự kết hợp giữa hai hay nhiều từ (có gạch nối ở giữa) tạo thành 1 tính từ đơn lẻ.

Tính từ ghép 2 từ:

Công thức: [Số đếm-danh từ số ít]

Danh từ trong cụm tính từ ghép luôn là danh từ đếm được số ít.

three-week (ba tuần), twenty-minute (hai mươi phút) …

ex: a three-week summer vacation. (Kỳ nghỉ hè ba tuần).

a twenty-minute break. (Giờ giải lao 20 phút).