Compound Adjectives – Tính từ ghép

Tính từ ghép (Compound Adjectives) là sự kết hợp giữa hai hay nhiều từ (có gạch nối ở giữa) tạo thành 1 tính từ đơn lẻ. Tính từ ghép 2 từ: Công thức: [Số đếm-danh từ số ít] Danh từ trong cụm tính từ ghép luôn là danh từ đếm được số ít. three-week (ba tuần), […]