ASK AND ANSWER ABOUT THE TIME – HỎI VÀ TRẢ LỜ VỀ GIỜ GIẤC

ASK AND ANSWER ABOUT THE TIME (HỎI VÀ TRẢ LỜ VỀ GIỜ GIẤC)

Muốn hỏi giờ ta dùng câu:
What time is it? (Mấy giờ rồi?)

Trả lời:
a. Giờ đúng:
It’s + số giờ + o’clock
Ex:
It’s five o’clock (Bây giờ là 5 giờ.)
It’s seven o’clock (Bây giờ là 7 giờ.)

b. Giờ quá:
It’s + số giờ + số phút
It’s + số phút + past + số giờ
Ex:
Its five twent = It’s twenty past five. (Bây giờ là 5 giờ 20 phút.)
It’s six ten = It’s ten past six (Bây giờ là 6 giờ 10 phút.)

c. Giờ kém:
It’s + số phút + to + số giờ
Ex:
Its five to nine. (Bây giờ là 9 giờ kém 5 phút.)
It’s ten to ten. (Bây giờ là 10 giờ kém 10 phút.)

Ghi chú:

+ a quarter = fifteen (15 phút)
Ex:
It’s a quarter to six. (Bây giờ là 6 giờ kém 15 phút.)

+ half = thirty(30 phút.)
Ex:
It’s half past eight. (Bây giờ là 8 giờ rưỡi/ Bây giờ là 8 giờ 30 phút)

+ am: giờ buổi sáng, pm: giờ buổi chiều.
Ex:
It’s 5 am. (Bây giờ là 5 giờ sáng.)
It’s 5 pm (Bây giờ là 5 giờ chiều.)