Yes/No Question

Câu hỏi Yes/No

+Yes/No question là dạng câu hỉ được trả lời bằng Yes và No. Không có các đại từ nghi vấn Wh-question.

Cách đặt câu hỏi Yes-No Question:

Có 2 loại là động từ “to be” và “động từ thường”.

1- Với động từ thường.

Công thức “to be” hiện tại: [Be(Is/Am/Are + Subject (chủ từ) ?]

Nếu chủ từ là I; Am I…?

Nếu chủ từ là: Is she/he/it…?

Nếu chủ từ là: Are you/we/they…?

ex:

– Are you a student? (bạn là học sinh phải không?)

Yes, I am. (Vâng đúng vậy)

– Is she your mother? (Bà ấy là mẹ bạn phải không?)

Yes, she is. (Vâng, đúng vậy)

 

2- Với động từ ‘to be’.

Công thức ‘Động từ thường’ hiện tại: [Do/Does + Subject (chủ từ) + Verb (nguyên mẫu)?]

Nếu chủ từ là: Does she/he/it…?

Nếu chủ từ là: Do I/you/we/they…?

ex:

Does she live in Dong Nai? (Cô ấy sống ở Đồng Nai có phải không?)

Yes, She does. (Vâng, đúng vậy).

Do you live with your family? (Bạn sống với gia đình bạn có phải không?)

Yes, I do. (Vâng, đúng vậy).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *