Would like = want

(Bạn có muốn …?)

+ “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự như một lời mời hay một lời đề nghị. Sau “Would you like” một động từ nguyên mẫu có to hoặc danh từ.

Công thức:

[Would you like + to V.inf.]

[Would you like + Noun]

ex:

Would you like a sandwich? (Anh dùng một chiếc bánh xăng-uých nhé?)

Would you like to go to the movies tonight? (Tối nay bạn có muốn đi xem phim không?)

Would you like a cup of coffee? (Bạn dùng một tách cà phê nhé?)

+ Để đáp lại lời mời “Would you like …?” ta thường nói:

Khi chấp nhận:

Yes, I would. hoặc Yes, I’d love to. (Vâng, tôi rất thích.)

Khi từ chối:

No, I’m sorry. I can’t. (Tôi xin lỗi, tôi không thể.)

I would love to but … (Tôi rất thích nhưng …)

Would like” dùng đểu yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự.

ex:

He’d like checken soup. (Anh ấy muốn dùng súp gà.)

I’d like to send this letter to the USA. (Tôi muốn gửi lá thư này đi Hoa Kỳ.)

[Would you + Verb Infinitive …, please]

ex:

Would you pay in cash, please. (Xin vui lòng trả bằng tiền mặt)

Would you show me that bag, please. (Vui lòng cho tôi xem cái túi kia)

+ Want: (muốn)

+ Để hỏi người nào đó muốn gì hoặc cần gì một cách trực tiếp và ít nghi thức ta dùng câu hỏi với ‘want’:
[What + do/does + subject + want?]
+ Để trả lời ta dùng:
[Subject + want/wants + noun/to-infinitive]
ex:
What do you want? (Bạn muốn gì?)
I want some oranges. (Tôi muốn vài trái cam.)
ex:
What does she want? (chị ấy muốn gì?)
She wants to go out for lunch. (Chị ấy muốn ra ngoài ăn trưa.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *