WHO (AI)

WHO (AI)
+ Who là một đại từ nghi vấn để hỏi về người.
Who + is + this? (Đây là ai?)
Who + is + that? (Đó là ai?)
Rút gọn: Who is = Who’s
+ Để trả lời, ta dùng:
This is … (Đây là …)
That is … (Đó là …)
Ex:
Who is this? (Đây là ai/ Ai đây?)
This is Lan. (Đây là Lan.)
Who’s that? (Đó là ai?/Ai đó?)
That is my mother. (Đó là mẹ tôi)