Which – Question

Câu hỏi Which

Đại từ nghi vấn Which (cái nào) được dùng để hỏi người nào hoặc vật nào (trong một số lượng hạn chế)

Công thức: [Which + be (is/are) + Subject (chủ từ)?]

ex: Which is Tuan’s house? (Nhà của Tuấn là cái nào?)

Which is your book? (Quyển sách nào là sách của bạn?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *