Where – Question

Câu hỏi Where (ở đâu) được dùng để hỏi về nơi chốn, địa điểm.

Câu hỏi Where dùng với động từ to be và động từ thường.

+ Where dùng với to be:

Công thức: [Where + be (is/am/are) + Subject (chủ từ) ]

Ví dụ:

Where is your house? (nhà bạn ở đâu?)

My house is next to a bookstore. (Nhà tôi ở cạnh một hiệu sách.)

+ Where dùng với động từ thường (hiện tại đơn):

Công thức: [Where + do/does + Subject (chủ từ) + Verb (động từ thường nguyên mẫu) ]

Ví dụ:

Where do you work? (Bạn học làm việc ở đâu?)

– I work in a school. (Tôi làm việc ở bệnh viện)

Where does your father company? (Ba của bạn làm việc ở đâu?).

– He work in a company. (Ba tôi làm việc ở công ty)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *