Where do you live?

HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỔ Ở
+ Để hỏi địa chỉ, chỗ ở của người nào đó, ta dùng cấu trúc câu hỏi với Where (Ở đâu):
Where + do + I/you/we/they + live? (Tôi/ bạn/ chúng ta/ họ sống ở đâu?)
Where + does + he/she/it + live? (anh ấy/ chị ấy/ nó sống ở đâu?)
Ex:
Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
Where do they live? (Họ sống ở đâu?)
Ex:
Where does she live? (Cô ấy sống ở đâu?)
Where does he live? (Anh ấy sống ở đâu?)
+ Để trả lời ta dùng:
I/ you/ we/ they + live + in/on/at + place (nơi chốn)
(live in + vùng “Hố Nai”/”Bien Hoa”) ex: in Bien Hoa.
(live on + tên đường + vùng) ex: live on Nguyen Hue Street, Bien Hoa.
(live at + số nhà + tên đường + vùng) live at 35 Nguyen Hue St., Bien Hoa.
She/ He/ It + lives + in/on/at + place (nơi chốn)
Ex:
Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
I live on Tran Hung Dao Street. (Tôi sống trên đường Trần Hưng Đạo.)
VI d:
Where does she live? (Cô sống ở đâu?)
She lives in Da Nang City (Cô ấy sống ở T.p Đà Nẵng)