WHERE ARE YOU FROM?

WHERE ARE YOU FROM? (BẠN TỪ ĐÂU ĐẾN)

1. Hỏi về quê quán: Muốn hỏi người nào đó về quê quán hoặc từ quốc gia nào đến, ta dùng:
        [Where + be(am/is/are) + subject + from?]
+ Để trả lời hoặc giới thiệu về quê quán, ta dùng mẫu câu:
 [Subject + be + from + country (tên nước)]
ex:
Where are you from? (Bạn từ đâu đến?)
I’m from Canada. (Tôi đến từ Canada)
Where is he from? (Anh ấy từ đâu đến?)
He’s from England. (Anh ấy đến từ nước Anh.)
2. Hỏi về quốc tịch: Muốn hỏi quốc tịch (nationality) của người nào đó, ta dùng:
[What + is + your/his/her/… + nationality?]
+ Để trả lời, ta dùng mẫu câu:

       [Subject + be + quốc tịch]
ex:
What’s your nationality? (Bạn quốc tịch gì?)
I’m Japanese. (Tôi quốc tịch Nhật Bản.)
What’s her nationality? (Cô ấy quốc tịch gì?)
She’s French. (Cô ấy quốc tịch Pháp.)
Hỏi về ngôn ngữ: Muốn hỏi người nào đó dùng ngôn ngữ nào, ta dùng:
[Which language + do/does + subject + speak?]

+ Để trả lời, ta dùng mẫu câu:
 [Subject + speak(s) + language (ngôn ngữ)]
ex:
Which language do you speak? (Bạn nói ngôn ngữ gì?)
I speak Vietnamese. (Tôi nói tiếng Việt Narn.)
Which language does Yoko speak? (Yoko nói tiếng gì?)
She speaks Japanese. (Cô ấy nói tiếng Nhật.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *