Where are you? (Bạn ở đâu?)

HỎI VỀ ĐỊA ĐIỂM, NƠI CHỐN

Where are you? (Bạn ở đâu?)
Ta dùng trạng từ nghi vấn Where (ở đâu?) để hỏi về địa điểm hoặc vị trí của người hay vật.
Where + is + it/he/she? (nó/anh ta/ cô ta ở đâu?)
Where + are + you/we/they? (Bạn/ chúng tôi/ họ ở đâu?)
Rút gọn: Where is = Where’s
Ex:
Where is he? (Anh ấy ở đâu?)
Where’s she? (Cô ấy ở đâu?)
Where is my pencil? (Cây bút của tôi ở đâu?)
Where are yon? (Bạn ở đâu?)
Where are they? (Họ ở đâu?)