WHAT TIME …? HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN

HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG

+ Để hỏi thời gian của các hoạt động hàng ngày, ta dùng ‘What time? (Mấy giờ?)
What time + do/does +subject + verb …?
Ex:
What time do you get up? (Mấy giờ bạn thức dậy?)
What time does she have breakfast? (Chị ấy ăn sáng lúc mấy giờ?)

+ Trả lời:
Subject + Verb + at + thời gian
(at: vào lúc)

Ex:
What time do you get up? (Bạn thức dậy lúc mấy giờ?)
I get up at six o’clock (Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ)