What is it? Hỏi về đồ vật

+ Muốn hỏi về một đồ vật nào đó, ta dùng đại từ nghi vấn What? (gì? cái gì?)
What + is + it/this/that? (Nó/ Đây/Đó là cái gì?) Rút gọn: What is = What’s
+ Để trả lời, ta dùng:
It is a/an … (Nó là …)
Ex:
What is it? (Nó là cái gì?)
It’s a desk. (Nó là cái bàn.)
What’s this? (Đây là cái gì?)
It is a bag. (Nó là cái túi xách.)
What’s that? (Đó là cái gì?)
It’s an apple. (Nó là một quả táo.)