What color …?

Câu Hỏi Về Màu Sắc

+ Để hỏi về màu sắc, ta dùng cấu trúc:
[What color + is/are + subject?] ( … mầu gì?)
Ex:
What color is your dress? (Cái áo đầm của bạn màu gì?)
What color are your shoes? (Đôi giày của bạn mầu gì?)
Lưu ý: Chủ ngữ (subject) có thể là danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều, do đó ta phải:
— Dùng ‘is’ với chủ ngữ là danh từ số ít.
— Dùng ‘are’ với chủ ngữ là danh từ số nhiều.

+ Để trả lời ta dùng:
[It is + tính từ màu sắc] Rút gọn: It is = It’s
[They are + tính từ màu sắc] Rút gọn: They are = They’re
Ex: What color are her eyes? (Đôi mắt của cố ấy màu gì?)
They are black. (Chúng màu đen).
What color is your pen? (Cây bút của bạn màu gì?)
It’s blue and white. (Nó màu xanh và trắng.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *