What are these/those? Hỏi về đồ vật số nhiều

1. Muốn hỏi về một đồ vật số ít, ta dùng đại từ nghi vấn What? (gì? cái gì?)

What + is + it/this/that? (Nó/ Đây/Đó là cái gì?) Rút gọn: What is = What’s

+ Để trả lời, ta dùng:   It is a/an … (Nó là …)

Ex:
What is it? (Nó là cái gì?)
It’s a desk. (Nó là cái bàn.)

What’s this? (Đây là cái gì?)
It is a bag. (Nó là cái túi xách.)

What’s that? (Đó là cái gì?)
It’s an apple. (Nó là một quả táo.)

2. Muốn hỏi về một đồ vật số số nhiều, ta dùng đại từ nghi vấn What? (gì? cái gì?)

What + are + they/these/those? (Đây/Đó là những cái gì?)

+ Để trả lời, ta dùng: They are + (danh từ số nhiều).. (Chúng là…)

Ex:
What are these? (Chúng là cái gì?)
They are desks. (Chúng là những cái bàn.)

What are these? (Chúng là cái gì?)
They are bags. (Chúng là những cái túi xách.)

What are those? (Đó là những cái gì?)
They are apples.  (Chúng là những quả táo.)