THE WEATHER

THE WEATHER (THỜI TIẾT)

+ Khi muốn nói hoặc đưa ra nhận xét về tình hình thời tiết, ta dùng mẫu câu có dạng:
      [The weather/It + is + adjective]
ex:
The weather is hot in the summer. (Thời tiết nóng vào mùa hè.)
It is hot in the summer. (Trời nóng vào mùa hè.)
Lưu ý:
– Đại từ ‘it’ thường được dùng để thay thế cho “The weather”.
– Những tính từ (adjectives) chỉ thời tiết như hot (nóng), cold (lạnh), warm (ấm), cool (mát mẻ), sunny (nắng), rainy (mưa), windy (gió),…
– Các mùa trong năm:
* Spring: mùa xuân.
* Summer: mùa hạ, mùa hè.
* Fall. autumn: mùa thu.
* Winter: mùa đông.

+ Muốn hỏi về thời tiết (ở một nơi nào đó hoặc vào một mừa nào đó) ta dùng mẫu câu:
     [What’s the weather like (in+ season/place)?]
(Thời tiết như thế nào? vào mùa/ ở)
ex:
What’s the weather like in the winter? (Thời tiết như thế nào vào mùa đông?)
It’s very cold in the winter. (Trời rất lạnh vào mùa đông.)
ex:
What’s the weather like in Da Nang City? (Thời tiết ở Tp. Đà Nẵng như tế nào?)
It’s often sunny in the dry season. (Trời thường nóng vào mùa hè khô.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *