Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn * Nhận biết biết thì hiện tại tiếp diễn: Các từ, cụm từ đi kèm: now, today, this week, this month, tomorrow, next week (for future arrangements), currently, right now, the at present, at the moment, … Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành […]

Possessive Adjectives – Tính Từ Sở Hữu

Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Personal Pronoun Đại Từ Nhân Xưng Possessive Adjectives Tính Từ Sở Hữu Ví Dụ: I You She He It We They My Your Her His Its Our Their my house (nhà của […]