SOME AND ANY

‘Some và any’ là hai tính từ chỉ số lượng bất định. chúng được dùng trước danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều.

1. Some (một vài, một ít):
+ Được dùng trong câu khẳng định.
ex:
Id like some orange juice. (Tôi muốn một ít nước cam.)
I want some apples. (Tôi muốn vài trái táo.)
+ Được dùng trong câu hỏi chờ đợi câu trả lời ‘Yes’ hoăc trong lời mời, lời yêu cầu.
ex:
Would you like some tea? (Mời anh dùng trà nhé?)
Would you like some coffee? (Mời bạn dùng một ít cà phê nhé?)
Lưu ý: Some được dùng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi.
ex:
There is some butter. (Có một ít bơ) [danh từ không đếm được số ít]

There are some eggs. (Có vài quả trứng) [danh từ đếm được số nhiều]

2. Any (nào).
+ Được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
ex:
Do you have y pens? (Bạn có cây viết nào không?)
There isn’t any milk. (Không có chút sữa nào.)
Lưu ý: Any được dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi.
ex:
There isn’t any butter. (Không có chút bơ nào.) [câu phủ định, danh từ không đếm được]
Are there any eggs? (Có quả trứng nào không?) [câu nghi vấn, danh từ đếm được số nhiều]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *