SIMPLE PRESENT OF ‘TO BE’: Động từ to be

To be (động từ to be )

Cách dùng động từ to be ở thì hiệ tại đơn
Động từ “be” có thể là một động từ thường (an ordinary verb) hoặc là một trợ động từ (an auxiliary verb).

Động từ to be là một động từ thường có nghĩa: là, thì, ở.

Ex:
I am a student. Tôi là một học sinh.
He is very fat Anh ấy thì rất béo.
We are at home now Bây giờ chúng tôi đang ở nhà.

Verb Be in Possitive form ( Động từ “be” ở dạng khẳng định ).

Cấu trúc: S + be + N/ Adj/ Prep.

Động từ “be” trong hiện tại đơn được chia thành 3 dạng tùy theo các chủ ngữ.

Ngôi Số ít Số nhiều

+ Ngôi thứ nhất:
I am
We are

+ Ngôi thứ 2:
You are

+ Ngôi thứ 3:
He is
She is
It is
They are

– Dạng rút gọn ( Contractions )
I am = I’m
We are = We’re
You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s

It is = It’s
They are = They’re

Verb be in Negative form ( Động từ “be” ở dạng phủ định ).

Cấu trúc: S + be + not + N/ Adj/ Prep.

Cách dùng.
Thêm not vào sau động từ “be” trong câu khẳng định để phủ định một điều gì đó.

Ex:
I am not a student Tôi không phải một học sinh
He is not fat Anh ấy không béo
We are not at home Chúng tôi không ở nhà.

-Dạng phủ định rút gọn:
Is not = isn’t
Are not = aren’t.

Ex:
He isn’t fat Anh ấy không béo

Verb in question form ( động từ “be” ở dạng nghi vấn )

1.Yes – No question ( câu hỏi yes/ no )

Cấu trúc:
– Câu hỏi: Be + S + N/ Adj/ Prep ?
– Câu trả lời xác định thông tin là đúng: Yes, S + be
– Câu trả lời xác định thông tin là sai: No, S + be + not.

Ex: Are you a student? Bạn có phải là một học sinh không?

Thông tin đúng: Yes, I am ( phải, tôi là học sinh )
Thông tin sai: No, I am not ( không, tôi không phải là một học sinh )

Lưu ý:

– Trong câu hỏi Yes – No, động từ “to be” luôn đứng đầu câu.
– Không sử dụng dạng rút gọn của Be trong câu trả lời.

Ex: Is he fat? Anh ấy có béo không?
Yes, he is Có, anh ấy béo.

Không sử dụng: Yes, he’s

2.With question words ( Với từ để hỏi )

Cấu trúc: Từ để hỏi + be + S + (N/ Adj) ?

Cách dùng: Đặt từ để hỏi ở đầu câu và đảo động từ Be lên trước chủ ngữ. Tùy theo câu hỏi mà trong câu đó có thể là N/ Adj hoặc không.

Ex: Where are you? I am at home
(Bạn ở đâu vậy? Tôi ở nhà)

Why is she sad? Because she gets bad mark.
(Tại sao cô ấy buồn Bởi vì cô ấy bị điểm kém)

>>>>Bài Tập To Be ở Hiện  Tại