POSSESSIVE CASE (SỞ HỮU CÁCH)

POSSESSIVE CASE (SỞ HỮU CÁCH)

Có hai hình thức diễn đạt sở hữu của một danh từ.
+ Sở hữu cách với “of” (của): dùng chung cho người, vật, và con vật.
Ex:
the house of Mary. (nhà của Mary)
the roar of lion. (tiếng gầm của sư tử)
the tail of a kite. (đuôi của cánh diều.)
+ Sở hữu cách với “’s”: chỉ  dùng cho người và con vật. “’s” được đặt sau danh từ chỉ quyền sở hữu.
Ex:
the house of Mary -> Mary’s house
the roar of lion -. the lion’s roar

Ghi chú:
Nếu chủ từ là số ít, ta thêm ” ‘s“.
Ex:
the house of Mary – Mary’s house
Nếu chủ ngữ là số nhiều có “s” (ex: girls), ta chỉ thêm dấu phẩy () sau “s” số nhiều.
Ex:
the picture of my parents -> my parents’ picture (Hình của cha mẹ tôi.)