Possessive Adjectives – Tính Từ Sở Hữu

Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:

Ngôi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu

Personal Pronoun
Đại Từ Nhân Xưng
Possessive Adjectives
Tính Từ Sở Hữu
Ví Dụ:
I
You
She
He
It
We
They
My
Your
Her
His
Its
Our
Their
my house (nhà của tôi)
your house (nhà của bạn)
her house (nhà của cô ấy)
his house (nhà của anh ấy
its legs (chân của nó)
our house (nhà của chúng tôi)
their house (nhà của họ)

Cái tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo. Ví dụ:

my mother (Mẹ của tôi)
his work (công việc của anh ta)
our office (cơ quan của chúng tôi)
your good friend (người bạn tốt của anh)

Cách gọi tính từ sở hữu (possessive adjectives) cũng không được một số tác giả nhất trí.
Xét theo vị trí và từ mà nó bổ nghĩa thì đây là một tính từ vì nó đứng trước và bổ nghĩa cho một danh từ.
Nhưng xét theo nhiệm vụ và ý nghĩa thì đây là một đại từ.

Khi ta nói ‘his house’ thì his phải chỉ một người nào đó đã nói trước đấy.
Và như vậy his thay cho một danh từ. Mà chức năng thay cho danh từ là chức năng của một đại từ (pronoun).
Trong tài liệu này chúng ta giữ cách gọi quen thuộc là tính từ sở hữu.
Tính từ sở hữu được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó.
Khái niệm “thuộc về” ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng.
Khi nói ‘my car’ ta có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói ‘my uncle’ thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi.
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.
Ví dụ:
He sees his grandmother.
(Anh ta thăm bà)
He sees his grandparents.
(Anh ta thăm ông bà)
Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng. Ví dụ:
He has lost his dog.
(Anh ta lạc mất con chó)
He put on his hat and left the room.
(Anh ta đội nón lên và rời phòng)
I have had my hair cut.
(Tôi đi hớt tóc)
She changed her mind.
(Cô ta đổi ý)
Tuy nhiên, trong một số thành ngữ, người ta lại thường dùng mạo từ xác định the hơn là tính từ sở hữu, nhất là những thành ngữ với in. Ví dụ:
I have a cold in the head.
(Tôi bị cảm)
She was shot in the leg.
(Cô ta bị bắn vào chân)
He got red in the face.
(Anh ấy đỏ mặt)
She took me by the hand.
(Cố ấy nắm lấy tay tôi)
The ball struck him in the back.
(Quả bóng đập vào lưng anh ta)