My Name

TỰ GIỚI THIỆU TÊN

Để tự giới thiệu tên mình, ta có hai cách:

+ Cách 1: I am + tên  | Rút gọn I’m + tên
Ex:
I am Nga. (Tôi là Nga)
I’m Long. (Tôi là Long.)

+ Cách 2:  My name is + ten | Rút gọn My name’s + tên
Ex:
Mv name is Phong. (Tên cUa tôi là Phong.)
Mv name’s Lan. (Tên của tôi là Lan.)