Modal verb – Should

Should: Động từ tình thái should (nên, phải) được dùng để diễn đạt một lời đề nghị, lời khuyên, sự bắt buộc hoặc bổn phận. Sau should là một động từ nguyên mẫu không ‘to’.

a.. Thể khẳng định: S + should + verb (inf. without to)
b. Thể phủ định: S + should not/ shouldn’t + Vinf. [viết tắt: should not = shouldn’t]
c. Thể nghi vấn: Should + S + verb…?

Ex:

You look tired. You should go to bed. (Anh mệt rồi, anh nên đi ngủ đi.)

You shouldn’t say things like that to him. (Bạn không nên nói với anh ấy những điều như thế.)

Should I go and see them? (Tôi có nên đến gặp họ không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *