Like

LIKE (THÍCH)

Like (thích) là một động từ liên kết (linking verb) dùng để nói lên ý thích. Sau like thường là một danh từ hoặc một động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive).

a. Khẳng định:
[Subject + like(s) + noun/to-infinitive]
ex:
I like apple juice. (Tôi thích nước táo.)
He likes to play soccer in the park. (Anh ấy thích bóng đá trong công viên.)
b. Phủ định:
[Subject + do/does + not + like + …]
Rút gọn: do not = don’t does not = doesn’t
ex:
He doesn’t like fish. (Anh ấy không thích cá.)
c. Nghi vấn:

[Do/does + subject + like…?]
ex:
Do you like chicken? (Bạn có thích thịt gà không?)
Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)
No, I don’t. (Không, tôi không thích)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *