How long …?

HỎI VỀ KÍCH THƯỚC

+ Để hỏi về chiều dài, chiều cao hoặc bề dày của một vật, ta dùng câu hỏi How với tính từ: long (dài), high (cao), thick (dày).
[How long + is + noun?]  (… dài bao nhiêu?)
[How high + is + noun?] (… cao bao nhiêu?)
[How thick + is + noun?] (… dày bao nhiêu?)

+ Để trả lời, ta dùng:
[It + is + số lượng + adjective]
ex:
how long is the Great Wall? (Vạn Lý Trường Thành dài bao nhiêu?)
It’s over 6,000 kilometers long. (Nó dài hơn 6000 kilômét.)
How high is the Great Wall? (Vạn Lý Trường Thành cao bao nhiêu?)
It’s between 4 and 12 meters high. (Nó cao từ 4 đến 12 mét.)

How thick is the Great Wall? (Vạn Lý Trường Thành dày bao nhiêu?)

It’s over nice meters thick. (Nó dày hơn 9 mét.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *