How … go/travel

HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

+ Muốn hỏi người nào đó đi lại bằng phương tiện gì, ta dùng trang từ nghi vấn How? (Bằng cách nào..?)

Công thức: [How + do/does + subject (chủ từ) + go/travel …?]

ex: How do you go to school? (Bạn đi học bằng phương tiện gì?.)

How does she travel to work? (Cô ấy đi làm bằng phương tiện gì?.)

+ Để trả lời, ta dùng cụm từ trạng ngữ (adverbial) ‘by + phương tiện đi lại‘ hoặc on fooot (đi bộ)

ex:

by bus: bằng xe buýt.

by motorbike: bằng xe máy.

by bike: bằng xe đạp.

by car: bằng xe hơi.

by train: bằng xe lửa.

by plane: bằng máy bay

by coach: bằng đò.

on foot: đi bộ.

ex 2: 

– How do you go to church? (bạn đi lễ bằng phương tiện gì?.)

I go to church on foot. (Tôi đi bộ đi lễ).

– How do you go to school? (Bạn đi học bằng phương tiện gì?.)

I go to school by bike. (Tôi đi học bằng xe đạp.)

– How does she travel to work? (Cô ấy đi làm bằng phương tiện gì?.)

She goes to work by bus. (Cô ấy đi làm bằng xe buýt.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *