How do you feel?

HỎI VỀ CẢM GIÁC

+ Muốn hỏi người nào đó cảm thấy thế nào, ta dùng mẫu câu có dạng:
[How + do/does + subject _ feel? ]
ex:
How do you feel? (Bạn cảm thấy thế nào?)
How does he feel? (Anh ấy cảm thấy thế nào?)

+ Để trả lời, ta có thể dùng:
[Subject + be (is/am/are) + tính từ (adjective)]
[Subject + feel/feels + tính từ (adjective)]
ex:
How does she feel? (Chị ấy cảm thấy thế nào?)
She is happy. (Chị ấy vui)
She feels happy. (Chị ấy cảm thấy vui)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *