Văn Phạm Unit 9

What color …?
Câu Hỏi Về Màu Sắc + Để hỏi về màu sắc, ta dùng cấu trúc: ( … mầu gì?) Ex:
Read more.
DESCRIPTIVE ADJECTIVES (TÍNH TỪ MIÊU TẢ)
DESCRIPTIVE ADJECTIVES (TÍNH TỪ MIÊU TẢ) Tính từ miêu tả dùng để diễn tả tính chất, trạng thái, màu sắc,
Read more.