Văn Phạm Unit 8

MODAL VERBS – MUST, CAN 
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) MUST, CAN  1. Must (Phải, cần phải) a.. Thể khẳng định: S +
Read more.
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn * Nhận biết biết thì hiện tại tiếp diễn: Các từ, cụm
Read more.