Văn Phạm Unit 7

How … go/travel
HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN + Muốn hỏi người nào đó đi lại bằng phương tiện
Read more.
Yes/No Question
Câu hỏi Yes/No +Yes/No question là dạng câu hỉ được trả lời bằng Yes và No. Không có các đại
Read more.
Demonstratives – this-these/that-those
Nói về vật hay người ở gần, ta dùng this và these. This: cái này (số ít) | these: những
Read more.