Văn Phạm Unit 6

Which – Question
Câu hỏi Which Đại từ nghi vấn Which (cái nào) được dùng để hỏi người nào hoặc vật nào (trong
Read more.
Prepositions of Position
GIỚI TỪ CHỈ VỊ TRÍ + In: trong, ở trong. ex: the children are in the museum. (Bọn trẻ ở
Read more.
Where – Question
Câu hỏi Where (ở đâu) được dùng để hỏi về nơi chốn, địa điểm. Câu hỏi Where dùng với động
Read more.
Denfinite Article
Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia 2 loại như sau: Mạo từ xác
Read more.