Văn Phạm Unit 4

WHAT TIME …? HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN
HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI GIAN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG + Để hỏi thời gian của các hoạt động
Read more.
ASK AND ANSWER ABOUT THE TIME – HỎI VÀ TRẢ LỜ VỀ GIỜ GIẤC
ASK AND ANSWER ABOUT THE TIME (HỎI VÀ TRẢ LỜ VỀ GIỜ GIẤC) Muốn hỏi giờ ta dùng câu: What
Read more.
Số thứ tự (Ordinal Numbers)
Số thứ tự (Ordinal Numbers) Số thứ tự (Ordinal Numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một
Read more.
POSSESSIVE CASE (SỞ HỮU CÁCH)
POSSESSIVE CASE (SỞ HỮU CÁCH) Có hai hình thức diễn đạt sở hữu của một danh từ. + Sở hữu
Read more.
DESCRIPTIVE ADJECTIVES (TÍNH TỪ MIÊU TẢ)
DESCRIPTIVE ADJECTIVES (TÍNH TỪ MIÊU TẢ) Tính từ miêu tả dùng để diễn tả tính chất, trạng thái, màu sắc,
Read more.