Văn Phạm Unit 2

What is it? Hỏi về đồ vật
+ Muốn hỏi về một đồ vật nào đó, ta dùng đại từ nghi vấn What? (gì? cái gì?) What
Read more.
Indefinite Articles: a, an
Trong tiếng Anh, người ta chia mạo từ (article) ra làm 2 loại: mạo từ xác định (definite article) “the”
Read more.
Where do you live?
HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỔ Ở + Để hỏi địa chỉ, chỗ ở của người nào đó, ta dùng cấu
Read more.
What’s your name?
HỎI VÀ TRẢ LỜI TÊN 1. Muốn hỏi tên người đối diện, ta dùng mẫu câu: What is your name?
Read more.
The Simple Present – Thì hiện tại đơn
Định nghĩa Thì hiện tại đơn diễn tả hành động diễn ra ở hiện tại, thói quen, trạng thái Cấu
Read more.
IMPERATIVE SENTENCES – CÂU MỆNH LỆNH
Câu mệnh lệnh (imperative sentence) là câu dùng để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có hai loại câu
Read more.
Demonstratives – this-these/that-those
Nói về vật hay người ở gần, ta dùng this và these. This: cái này (số ít) | these: những
Read more.