Văn Phạm Unit 15

SOME, A LITTLE, A FEW, A LOT OF
Some, Any:  (vài, một ít) (xem lại lý thuyết Some and any Unit 10) + Some dùng trong câu khẳng định và
Read more.
MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG MANY, MUCH, A LOT OF, LOTS OF
 1. Much & many Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được và
Read more.
How long …?
HỎI VỀ KÍCH THƯỚC + Để hỏi về chiều dài, chiều cao hoặc bề dày của một vật, ta dùng
Read more.
Comparatives and Superlatives - So sánh bằng và so sánh nhất
Comparatives and Superlatives – So sánh bằng và so sánh nhất
1. SO SÁNH BẰNG S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun /
Read more.
WHERE ARE YOU FROM?
WHERE ARE YOU FROM? (BẠN TỪ ĐÂU ĐẾN) 1. Hỏi về quê quán: Muốn hỏi người nào đó về quê
Read more.
Demonstratives – this-these/that-those
Nói về vật hay người ở gần, ta dùng this và these. This: cái này (số ít) | these: những
Read more.