Văn Phạm Unit 14

Be giong to – near future
Tương lai với GOING TO (Near Future) Để diễn đạt hành động trong tương lai, ta đã học thì tương
Read more.
Making Suggestion – đưa ra lời gợi ý
Diễn tả một đề xuất ta có thể dùng:   1- Let’s + Verb Inf. 2- Why not + + Verb
Read more.