Văn Phạm Unit 13

THE WEATHER
THE WEATHER (THỜI TIẾT) + Khi muốn nói hoặc đưa ra nhận xét về tình hình thời tiết, ta dùng
Read more.