Văn Phạm Unit 11

ORDINARY VERBS – WANT/NEED
1. Want: (muốn) + Để hỏi người nào đó muốn gì hoặc cần gì một cách trực tiếp và ít
Read more.
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG + Muốn hỏi về số lượng hoặc vật, ta dùng cấu
Read more.