Văn Phạm Unit 10

Like
LIKE (THÍCH) Like (thích) là một động từ liên kết (linking verb) dùng để nói lên ý thích. Sau like
Read more.
SOME AND ANY
‘Some và any’ là hai tính từ chỉ số lượng bất định. chúng được dùng trước danh từ không đếm
Read more.
Would like = want
(Bạn có muốn …?) + “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự như một lời
Read more.
How do you feel?
HỎI VỀ CẢM GIÁC + Muốn hỏi người nào đó cảm thấy thế nào, ta dùng mẫu câu có dạng:
Read more.
THERE IS, THERE ARE (Có)
There is, there are dùng để nói “có” mà không nhấn mạnh đến người sở hữu. 1. Thể khẳng định:
Read more.