Denfinite Article

Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia 2 loại như sau:

Mạo từ xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ Zero (Zero article ‘không có mạo trước danh từ’): thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: coffee, tea; people, clothes

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa – chỉ đơn vị (cái, con chiếc).

B- Mạo từ bất định (Indefinite articles)– a, an – Dùng trước danh từ đếm được (số ít) – khi danh từ đó chưa được xác định (bất định). “an” dung cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm [a, e, i, o,u] (nhưng phụ thuộc vào cách phát âm).

Ví dụ: a book, a table

an apple, an orange

– Đặc biệt một số từ như “h” câm.

Ví dụ: an hour, an honest man

A- Mạo từ xác định(Definite article)

Mạo từ xác định ‘The‘ được xác định để chỉ sự việc, vật hoặc người mà người nghe đã biết hoặc đã được nhắc đến trước đó.

Cách đọc: “the” được đọc là [ði:] khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) đọc là (ðə) khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (trừ các nguyên âm):

The egg, the chair

The umbrella, the book

The được đọc là [ðə] khi đứng trước danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/ và /w^n/ như:

The United Stated

The Europeans

The one-eyed man is the King of the blind.

The university

The được đọc là [ði:] khi đứng trước danh từ có h không đọc:

The [ði:] hour (giờ)

The [ði:] honestman

The được đọc là [di: ] khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt đầu ngay cả bằng phụ âm:

Ví dụ: I have forgotten the [ði:] ….. check.

(tôi đã bỏ quên cái, …., cái ngân phiếu rồi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *