Demonstratives – this-these/that-those

Nói về vật hay người ở gần, ta dùng this và these.

This: cái này (số ít) | these: những cái này (số ít)

Ex: this is a chair. đây là cái ghế.
these are chairs. đây là những cái ghế.

this is Hung. đây là Hùng
these are doctors. đây là những bác sĩ

Nói về vật hay người ở xa, ta dùng that và those.

That: cái đó (số ít) | those: những cái đó (số nhiều)

Ex: That is a table. đây là cái bàn.
those are tables. đây là những cái bàn.

That is Hung. đây là Hùng
those are doctors. đây là những bác sĩ