lienhe

Liên Hệ

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệpvar arrLatLng = new google.maps.LatLng(10.9728211,106.8858173); infoWindowArray[7895] = '

THE HILL COFFEE
Địa chỉ : Số 2, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2. Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

'; loadMarker(arrLatLng, infoWindowArray[7895], 7895);

moveToMaker(7895);}function loadMarker(myLocation, myInfoWindow, id){marker[id] = new google.maps.Marker({position: myLocation, map: map, visible:true,animation:google.maps.Animation.BOUNCE}); var popup = myInfoWindow;infowindow_array[id] = new google.maps.InfoWindow({ content: popup});google.maps.event.addListener(marker[id], 'mouseover', function() {if (id == old_id) return;if (old_id > 0) infowindow_array[old_id].close();infowindow_array[id].open(map, marker[id]);old_id = id;});google.maps.event.addListener(infowindow_array[id], 'closeclick', function() {old_id = 0;});}function moveToMaker(id){var location = marker[id].position;map.setCenter(location);if (old_id > 0) infowindow_array[old_id].close();infowindow_array[id].open(map, marker[id]);old_id = id;}

google.maps.event.addDomListener(window, "load", initialize);