Too and Enough

TOO VÀ ENOUGH Chúng ta sử dụng too and enough để nói về số lượng hoặc kích cỡ của một vật. Too ám chỉ có vấn đề về số lượng hoặc kích cỡ của một vật. Enough ám chỉ rằng số lượng hoặc kích cỡ của một vật vừa phải hoặc thích hợp. Định nghĩa […]