The past simple with “wish”

The past simple with “wish”

  +Ta dùng thì quá khứ đơn sau động từ wish để diễn tả ước muốn về một điều gì không có thật hoặc không thể xảy ra ở hiện tại.

Ex1: I wish I were taller. (In fact I’m very short)

Ex2: He wishes he know the answer. (In fact he doesn’t know the answer.)

S+ WISH + S + PAST SIMLE

Ghi Chú:

– Sau wish động từ to be chia là were ở tất cả các ngôi. Các động từ thường vẫn chia như động từ quá khứ bình thường.
Subject + wish + (that) + … = If only + (that) + …
Ex:
I wish I could speak French now = If only I could speak French now

(Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp bây giờ) [Sự thực bây giờ tôi không thể nói tiếng Pháp]

I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.
(Tôi ước tôi không phải làm nghề này) [Sự thực bây giờ tôi phải làm nghề này]

I wish I/he/she were a doctor = If only 1/he/she were a doctor.
(Tôi ước tôi/ anh ta/ cô ta là bác sĩ) [sự thực bây giờ tôi/ anh ta/ cô ta không phải là bác sĩ]

Lưu ý:
– Chúng ta có thể thay wish bằng would rather
Ex: I’d rather my vacation was longer = I wish my vacation was longer.
(Giá mà kỳ nghỉ của tôi được lâu hơn) [sự thực kỳ nghỉ của tôi không thể kéo dài]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *