Passive Voice – Thể Bị Động

Passive Voice

Thể Bị Động (Be + V3)

Chuyển từ câu chủ động (Active) sang câu bị động (Passive)


THÌ


THỂ CHỦ ĐỘNG


THỂ BỊ ĐỘNG


Simple Present


Kim writes
the book.


S+Vpresent+ O


The book is
written
by Kim.


S+is/am/are+V3+
O


Present


Continuous


Kim is writing
the book.


S+is/am/are+Ving


The book is
being written
by Kim.


S+is/am/are+being+V3+O


Present Perfect


Kim has written
the book.


S+have/has+V3+O


The book has
been written
by Kim.


S+have/has+been+V3+O


Simple Past


Kim wrote
the book.


S+Vpast+O


The book was
written
by Kim.


S+were/was+V3+O


Past


Continuous


Kim was writing
the book.


S+were/was+Ving+O


The book was
being written
by Kim.


S+were/was+being+V3+O


Past Perfect


Kim had written
the book.


S+had+V3+O


The book had
been written
by Kim.


S+had+been+V3+O


Simple Future


Kim will write
the book.


S + will + Vinf.+O


The book will
be written
by Kim.


S+will+be+V3+O


Kim is going to
write
the book.


S+is/am/are+going
to +Vinf.The book is going to be written by Kim.


S+is/am/are+going
to+be+V3


Future Perfect


Kim will have
written
the book.


S+will+have+V3+OThe book will have been written by Kim.

S+will+have+been+V3+O


Tầng thì Perfect Continuous không có bị động, kéo theo 3 thể hiện tại (present), quá khứ (past) và future (tương lai) của nó không có bị động.

Cụ thể là 3 thì Present Perfect Continuous (Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn), Past Perfect Continuous (Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diến), Future Perfect Continuous (tương lai hoàn thành tiếp diến diễn) không có dạng bị động.

và Thì Tương Lai Tiếp Diến (Future Contiuous) không có bị động.

Như Vậy, Ta có 12 thì chủ động (active) cơ bản khi chuyển qua bị động chỉ còn 8 thì.