MODAL VERBS WITH ‘IF’ (ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI DÙNG VỚI ‘IF’)

MODAL VERBS WITH ‘IF’ (ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI DÙNG VỚI ‘IF’)

+ Present tense, modal + verb
1. Động từ hình thái (modals) must, can, could, may, might, ought to, have to, should, … có thể được dùng trong câu điều kiện if để diễn đạt một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai.
Ex:
If you haven’t got a television, you can’t watch it, can you? (Nếu bạn không có tivi, thì bạn không thể xem truyền hình được, đúng không?)
If Tom jogs regularly, he might lose weight. (Nếu Tom chạy bộ thường xuyên, anh ấy có thể sẽ giảm cân.)
She accept your offer if you ask her. (Cô ấy có thể chấp nhận nếu bạn hỏi cô ấy.)

2. Động từ hình thái cũng có thể được dùng với If để khuyên ai đó nên hành động như thế nào nếu muốn làm một điều gì đó.
Ex:
– If you want to drive a car, you must have a driving license. (Nếu bạn muốn lái xe, bạn phải có bằng lái xe.)
If you want to get good grades, you must study hard. (Nếu muốn đạt điểm cao thì bạn phải học chăm.)
If Peter is going to a job interview, he should wear a tie. (Nếu Peter đi phỏng vấn xin việc thì anh ấy nên thắt cravat.)

Lưu ý: tất cả các động từ theo sau động từ hình thái (modal verbs) phải nguyên mẫu không to (infinitive without to).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *