Văn Phạm Unit 9

RELATIVE CLAUSES
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ:
Read more.