Văn Phạm Unit 8

RELATIVE CLAUSES
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ:
Read more.
Adverb Clauses of Concession
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN + Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản là mệnh đề
Read more.