Văn Phạm Unit 7

PHRASAL VERBS – CỤM ĐỘNG TỪ
Cụm động từ (phrasal verb) hay còn gọi là động từ có hai từ (two-word verb) là sự kết hợp
Read more.
CONNECTIVES – TỪ NỐI
Từ nối hay còn gọi là liên từ (conjunction) là từ dùng để kết hợp các từ, cụm từ, mệnh
Read more.
Making Suggestion – đưa ra lời gợi ý
Diễn tả một đề xuất ta có thể dùng: 1- S + suggest + Verb-ing. hoặc S + suggest +
Read more.