Văn Phạm Unit 6

CONDITIONAL SENTENCES
CÂU ĐIỀU KIỆN 1. Type 1:điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai If clause Main
Read more.
Adverb Clauses of Reason
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ LÝ DO + Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là mệnh đề phụ thường
Read more.
Adjective + that
(TÍNH TỪ + MỆNH ĐỀ THAT) + Mệnh đề that (that clause) thường được dùng sau các tính từ diễn
Read more.
ADJECTIVES AND ADVERBS (TÍNH TỪ VÀ TRANG TỪ)
ADJECTIVES AND ADVERBS (TÍNH TỪ VÀ TRANG TỪ) 1. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đại từ. Ex:
Read more.