Văn Phạm Unit 5

TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI
TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI) 1. Định Dạng: Câu hỏi đuôi (tag questions/question tags) là câu hỏi ngắn, thường được
Read more.
GERUND AFTER SOME VERBS (DANH ĐỘNG TỪ THEO MỘT SỐ ĐỘNG TỪ)
1. Một số động từ thường đòi hỏi theo sau chúng bởi một danh động từ (verb-ing): admit (nhận, chấp
Read more.